Ondersteuning bij asielprocedure

Een asielzoeker kan soms extra aandacht vragen vanwege het verloop van zijn asielprocedure. Als hij vanuit de islam christen is geworden, kan hij ook hulp van de kerk nodig hebben om zijn bekering in de asielprocedure aan te tonen.
Op deze pagina geven we een beknopte handreiking hoe u vanuit de kerk concreet kunt helpen. Een uitgebreidere handreiking vindt u in onze adviesbrief.

Beleving van de asielzoeker

Een asielzoeker kan te maken hebben met lange periodes waarin niets lijkt te gebeuren met zijn asielaanvraag. Dat kan extra spanningen geven. De asielzoeker kan denken dat de advocaat niets voor hem doet en om een andere advocaat vragen. Het is dan verstandig om eerst eens met de advocaat te bellen en te vragen waar de knelpunten en kansen liggen. Veel advocaten stellen zo’n contact wel op prijs. Er kan dan meteen overlegd worden wat u als kerk/gemeente eventueel in de gegeven situatie kunt betekenen. Mocht er dan toch twijfel blijven over de inzet van de advocaat, bel dan gerust naar Gave om dit te bespreken.

Asielaanvraag vanwege bekering 

Ex-moslims die christen geworden zijn kunnen in het land van herkomst te maken krijgen met ernstige geloofsvervolging. Dat kan een reden zijn voor een asielaanvraag op grond van bekering. Hierbij zijn er de volgende belangrijke aandachtspunten waarbij de kerk een positieve rol kan spelen bij de aanvraag:

  • Een zorgvuldig doopbeleid kan er aan bijdragen dat een bekering serieus genomen wordt. De IND heeft dan namelijk eerder het vertrouwen dat een kerk niet snel mensen zal dopen die het enkel om een verblijfsvergunning is te doen. 
  • De kerk kan een asielaanvraag op grond van bekering ondersteunen middels een goed opgestelde verklaring omtrent het geloofsleven dat bij de asielzoeker opgemerkt wordt. 
    Het is zeer aan te bevelen om hieraan een verslag van het doopgesprek met de asielzoeker (of van een vergelijkbaar gesprek) toe te voegen.
  • Indien een asielzoeker in Nederland in aanraking komt met het christelijke geloof en zich na enige tijd in Nederland bekeert, zal hij als regel een nieuwe (‘opvolgende’) asielaanvraag moeten indienen als hij bij terugkeer vreest voor geloofsvervolging vanwege zijn bekering. Deze aanvraag dient uiterst zorgvuldig voorbereid te worden en niet overhaast te geschieden, zeker niet nu advocaten sinds januari 2015 voor ‘opvolgende asielaanvragen’ nog maar een hele lage vergoeding krijgen indien een opvolgende aanvraag wordt afgewezen (‘no cure less pay’).
  • Vluchtelingenpastoraat Nijmegen heeft een zogeheten 'buddyplan' ontwikkeld waarmee een bekeerling zich kan voorbereiden op een nieuwe asielaanvraag.
  • Let op: Indien een asielzoeker nog zoekend is en misschien nog slechts belangstelling heeft voor het christelijke geloof zonder de wens om zelf christen te worden, is dat geen grond voor een asielaanvraag. Heeft hij echter een aanvraag lopen op andere gronden, dan is het toch belangrijk dat hij zijn belangstelling in het christelijke geloof meldt bij de IND. Het is van groot belang om hem en zijn advocaat daar op te wijzen. Meldt hij het namelijk niet, dan werkt dat in zijn nadeel indien hij later wel christen wordt en op grond daarvan een nieuwe aanvraag indient. Dat lijkt heel vreemd (en is dat ook in onze ogen), maar de Raad van State heeft dat nu eenmaal zo bepaald.

Uitgebreider advies

In de adviesbrief wordt uitgebreider advies gegeven. Ook heeft Gave een adviesbrochure "In goede aarde" uitgebracht. Hierin wordt een handreiking gegeven voor het proces naar de doop en een goede nazorg na de doop. Ook is er informatie over de rol die een bekering kan spelen in de asielprocedure.
Deze brochure kunt u hier bestellen. 

Zie verder

T.b.v. christenasielzoekers

Diaconale hulp algemeen 

Door u op te geven voor onze emailnieuwbrief blijft u op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen omtrent vluchtelingen