Opleiding en werk voor vluchtelingen


Leerplicht

 • Alle kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar vallen onder de leerplichtwet, dus ook asielzoekerskinderen en uitgeprocedeerde kinderen.
 • Voor het basisonderwijs is er vaak een school op het AZC. Is er geen AZC-school, dan gaan de kinderen van het AZC naar een gewone school.
 • Voor het middelbaar onderwijs bezoeken de jongeren eerst een schakelklas. Als ze voldoende aansluiting hebben bij ons onderwijs, stromen ze door naar reguliere scholen.
 • Verblijft een kind op een azc of gezinslocatie en blijkt het niet naar school te gaan, dan kunt u het beste contact zoeken met het COA ter plaatse. Blijkt een kind niet tot het onderwijs toegelaten te worden, dan kunt u een melding van schoolverzuim doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar het AZC gevestigd is.
 • Meer informatie: website Tell me

Studie

 • Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een passende baan. De UAF vergoedt onder voorwaarden ook de studiekosten. Ook asielzoekers die (nog) geen status hebben kunnen soms hiervoor in aanmerking komen.
 • WereldWijd is een opleidingscentrum, gericht op mensen van buitenlandse afkomst en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WereldWijd verzorgt korte perspectief biedende (duale) opleidingen: NT2, kennis Nederlandse samenleving en een beroepsgerichte opleiding.
 • Foundation University biedt asielzoekers en migranten de unieke mogelijkheid om online engelstalig hoger christelijk onderwijs te volgen, zonder kosten. De opleiding is opgezet door een migrant zelf, de socioloog dr. Samuel Lee. Zowel op locatie in Diemen als online kunnen er diploma’s en certificaten gehaald worden op het gebied van biblical studies, theologie, sociologie, intercultural studies, etc. Asielzoekers kunnen te allen tijde en overal de studie voortzetten via internet. Ze krijgen daarvoor een online mentor toegewezen. Zie verder www.foundationuniversity.com.
 • Stage: Wie uitgeprocedeerd is mag geen werk verrichten. Als iemand echter verplicht moet stagelopen in verband met een opleiding wordt onder voorwaarden een uitzondering gemaakt, zie blz. 3 in `Vluchtelingen en werk. Wat mag wel en wat mag niet?ī

Werk 

 • Asielzoekers mogen als regels in beperkte mate werken, zie hiervoor de informatie van COA: "Asielzoekers mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werken. Eventuele inkomsten worden ingehouden op het leef- en kleedgeld. Bewoners die willen werken moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies maar bemiddelt niet. Op en rond het asielzoekerscentrum worden bewoners betrokken bij dagelijkse werkzaamheden. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Bewoners mogen ook buiten het azc vrijwilligerswerk doen."
 • Zie verder ook `Vluchtelingen en werk. Wat mag wel en wat mag niet?ī
 • VluchtelingenWerk organiseert projecten om vluchtelingen met een verblijfsvergunning ('met status') te begeleiden naar of op de arbeidsmarkt.