Iemand naar Nederland laten komen

Veel vluchtelingen hebben nog familie of goede vrienden in hun vaderland en maken zich zorgen over hun veiligheid. Juist als iemand in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen, ontstaat de wens om familie naar Nederland te laten komen. Wat zijn de mogelijkheden?

Op deze pagina geven we algemene informatie. Voor de volgende twee groepen hebben we ook een pagina met meer specifieke informatie:

Gezinshereniging

Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, kan hij een aanvraag doen voor gezinshereniging. Voor gezinshereniging komen de volgende personen in aanmerking:

  • Echtgenoot of partner
  • Minderjarige kinderen en pleegkinderen
  • Ongehuwde meerderjarige (pleeg)kinderen die nog afhankelijk zijn van de ouder(s)
  • De ouder(s) van een alleenstaande minderjarige vluchteling

Als iemand een verblijfsvergunning heeft gekregen, moet hij de aanvraag voor gezinshereniging binnen drie maanden doen. Dat moet ook als (nog) niet bekend is waar de gezinsleden verblijven. Het Rode Kruis kan in dat geval helpen gezinsleden op te sporen. Voor meer informatie en voor hulp bij de aanvraag kan de vluchteling terecht bij VluchtelingenWerk. Die hebben ook een fonds voor een mogelijke bijdrage in de kosten.

Andere mogelijkheden

Als gezinshereniging geen optie is, kan gekeken worden naar andere mogelijkheden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de kans op ‘andere mogelijkheden’ meestal klein is. Mensen uit conflictgebieden of landen met een hard dictatoriaal regime krijgen zelden een visum. De Nederlandse overheid verwacht dan namelijk dat iemand in Nederland asiel zal willen aanvragen en dat wil men zoveel mogelijk beperken.

Indien iemand via een van de ‘andere mogelijkheden’ naar Nederland komt om asiel aan te vragen, dient hij of zij dat zo snel mogelijk na aankomst te doen. Het is niet verstandig te wachten tot de verblijfsvergunning of het visum (bijna) verlopen is. Dat wekt bij de IND de indruk dat men niet uit zijn land is weggevlucht maar pas in Nederland heeft besloten liever niet terug te willen keren.

We zetten nu de andere mogelijkheden op een rij:

Toeristenvisum (‘kort verblijf’)

Voor een toeristenvisum moeten de aanvragers over voldoende geld beschikken. In 2021 is dat minimaal € 55 per persoon per dag dat zij in Nederland willen verblijven. Ook moeten zij aantonen dat zij in Nederland een verblijfplaats hebben, bijvoorbeeld een logeeradres of hotelboeking. Verder is een reserveringsbewijs van de (terug)reis nodig en wordt er gekeken of er een behoorlijke sociale of economische binding is met het vaderland. Op die manier wordt een inschatting gemaakt of men echt naar zijn land zal terugkeren.

Studie of werk

Als iemand een toezegging heeft dat hij aan een Nederlandse opleiding kan studeren, kan de opleiding voor hem een studievisum aanvragen. De student moet over voldoende geld beschikken om in Nederland te kunnen leven en studeren. Soms kan een bepaalde studie ook in het eigen land worden gevolgd. In dat geval kan worden gevraagd waarom de student de studie toch in Nederland wil doen.

Om te komen werken moet er een werkgever zijn die iemand in dienst wil nemen. Meestal moet de werkgever motiveren waarom hij geen werknemer uit de Europese Unie kan vinden. Voor hoger opgeleiden gelden minder strikte regels. Meestal moet iemand wel geslaagd zijn voor het basisexamen inburgering voordat hij of zij naar Nederland mag komen.

Op uitnodiging

Het is mogelijk dat een Nederlander of iemand met een verblijfsvergunning voor Nederland een persoon van buiten Europa uitnodigt voor een tijdelijk verblijf. In principe moet dan ook een toeristenvisum worden aangevraagd. Degene die uitgenodigd wordt moet dan ook aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Garantstelling

Het kan zijn dat de vreemdeling zelf onvoldoende geld of inkomsten heeft. Dan is het mogelijk dat iemand in Nederland zich garant stelt. Die persoon moet dan zelf uiteraard over voldoende geld en inkomsten beschikken. De garantstelling bedraagt €10.000 per jaar en kan oplopen tot maximaal € 50.000 als de vreemdeling 5 jaar of langer in Nederland blijkt te blijven. Degene die garantstaat kan aangesproken worden op alle kosten die het verblijf van de vreemdeling met zich meebrengt. Ook voor medische kosten zoals een ziekenhuisopname. De garantstelling vervalt niet als de uitgenodigde vreemdeling in Nederland asiel aanvraagt.

Visum voor ander Europees land

Mogelijk kan het familielid of de vriend makkelijker komen aan een visum voor een ander Europees land. Daarmee kan hij ook via Nederland reizen en dan in Nederland blijven. Hij kan dan echter niet in Nederland asiel aanvragen. Er zijn namelijk afspraken tussen de Europese landen dat asiel aangevraagd moet worden in het land dat het visum heeft afgegeven.

Tussenstop op Schiphol

Er bestaat de mogelijkheid een vlucht te boeken naar een land buiten Europa met een tussenlanding of overstap op Schiphol. Dat biedt in principe de mogelijkheid om op Schiphol asiel aan te vragen. Voor een aantal landen is dan echter meestal een zogeheten transitvisum vereist. Zonder transitvisum is het niet mogelijk een vlucht te boeken via Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven. Dat betreft juist landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Het is daarmee maar zeer de vraag of een transitvisum wordt afgegeven.

Meer informatie

Op de website Nederland Wereldwijd kun je meer informatie vinden over visumaanvragen en de voorwaarden daarvoor.

De Nederlandse overheid heeft ook een Engelstalige website. Hier kun je ook informatie vinden over het transitvisum (‘airport transit visa’).

Contact met het juridische team

Wil je een concrete situatie met ons bespreken of heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met ons juridische team.

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world