Organisatie

Voor de uitvoering van het werk is Gave afhankelijk van giften. Gave ontvangt geen subsidie. Gave ontvangt financiële ondersteuning van o.a. particulieren en kerken.

Jaarverslag

In onze jaarverslagen geven we een verantwoording van onze activiteiten, financiën en plannen. Onze overige plannen vindt u terug in ons Meerjarenbeleidsplan 2018-2021.

Salariëring

Directie en medewerkers van Gave ontvangen salaris vanuit inkomsten uit een persoonlijke achterban. Het salaris is daarom afhankelijk van de verworven inkomsten van de achterban. Minimaal wordt vanuit de persoonlijke achterban het minimumloon vergoed. Maximaal wordt vanuit de persoonlijke achterban een salaris ontvangen conform de van toepassingzijnde functieregeling en salarisschalen. De basis van de functieregeling en salarisschalen ligt in de arbeidsvoorwaarderegeling voor de kerkelijk werkers voor de PKN met een maximum van € 3.146 per maand bij voltijd dienstverband.

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Gave de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Gave vond plaats door de penningmeester. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 435 punten met een maximaal jaarinkomen van € 114.247 (1 FTE, bruto op jaarbasis). Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg (2017 in EUR) voor J.P. Mostert € 21.773 (0,6 FTE, 12 maanden). Deze beloning bleef binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven (voor J.P. Mostert, met een bedrag van € 36.228 bij fulltime 12 maanden) binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 114.247 per jaar. Er is in 2017 geen sprake van belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgeversbijdrage pensioen en overige beloningen. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

De bestuursleden van Gave ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.

ANBI

Gave is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale voordelen zijn:

  • Als u giften aan Gave geeft, zijn deze aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Gave hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die Gave doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Lees hier meer over ANBI

CBF

Gave is door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goededoelenorganisatie. Het CBF controleert of de inkomsten verantwoord worden besteed. Lees op de site van CBF meer over deze erkenning. In 2016 werd 80% van onze uitgaven besteed aan de doelstelling van Gave, het overige deel (circa 20%) aan is besteed aan kosten eigen fondsenwerving en eigen organisatie.

Fraudeprotocol en overig

Hier vindt u ons fraudeprotocol. Daarnaast heeft Gave een gedragscode en een gedragscode fondsenwerving. Ons privacystatement vindt u hier.

Feedback

Heeft u feedback of een klacht over een activiteit of onze werkwijze? We gaan hier graag met u over in gesprek. Gave wil integer handelen en staat open voor verbeteringen. We zullen daarom ons best doen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. U klacht kunt u via dit formulier doorgeven.

Statuten

De statuten van Gave zijn hier te vinden.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world